ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2014-02-19

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Umowa z Pekabud-Morasko Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje o podpisaniu, w dniu 19 lutego 2014, umowy z Pekabud-Morasko Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zwaną dalej Wykonawcą. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Pekabud-Morasko Sp. z o.o. konstrukcji żelbetowej rozbudowy budynku biurowego Talex S.A w Poznaniu przy ul. Karpia 27d. Wartość umowy wynosi netto 5,1 mln PLN.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty następujących kar umownych: 0,1% wartości danego zadania określonego w harmonogramie za każdy dzień zwłoki w realizacji tego zadania; 0,1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy; 0,1% wartości danego zadania określonego w harmonogramie za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi/gwarancji za wady; 5% wartości umowy w przypadku kiedy opóźnienie w oddaniu zadania przekracza 30 dni w stosunku do terminu określonego w harmonogramie. Talex S.A. zobowiązana jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Wykonawcy placu budowy. Zapłata kar umownych nie wyklucza dochodzenia przez strony umowy odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu Spółki "Utworzenie Centrum IT świadczącego nowoczesne usługi", na który Spółka uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym 24/2013.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych.