ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2014-02-28

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Informacja o planowanej wypłacie dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Talex S.A. informuje, że zamierza przedstawić do zaopiniowania Radzie Nadzorczej propozycję zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały o wypłacie w roku bieżącym dywidendy z zysku za rok 2013. Na wypłatę dywidendy Zarząd spółki proponuje przeznaczyć łącznie kwotę 3.894.270,90 PLN, co oznacza, że na każdą uczestniczącą w dywidendzie akcję (wg stanu na dzień publikacji raportu) przypadałaby kwota 1,30 PLN.