ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 4/2017

Data sporządzenia: 2017-03-30

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat:  Informacja o planowanej wypłacie dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Talex S.A. informuje, że podjął decyzję,  po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcia uchwały o wypłacie w roku bieżącym dywidendy z zysku za rok 2016 w wysokości 1,10 PLN na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie.

Łączna kwota przeznaczona na dywidendę stanowi iloczyn liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 1,10 PLN (tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję). Kwota ta, na dzień publikacji niniejszego raportu, wynosi 3.292.719,10 PLN.