ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2012-03-16

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Informacja o planowanej wypłacie dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Talex S.A. informuje, że w dniu 16 marca 2012 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszywypłaty dywidendy za rok obrotowy 2011 w wysokości 20 groszy na jedną akcję. Łączna kwota zysku netto przeznaczona na dywidendę wynosi 600,018,40 PLN (słownie: sześćset tysięcy osiemnaście 40/100 złotych).