ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2013-01-25

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy z ING Bank Śląski S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka powzięła w dniu dzisiejszym wiadomość o podpisaniu umowy z dnia 1 stycznia 2013 roku, zawartej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. Przedmiotem umowy jest świadczenie serwisu sprzętu informatycznego oraz usług informatycznych. Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy z możliwością jej przedłużenia na kolejnych 12 miesięcy. Łączna wartość umowy za okres 3 lat szacowana jest na kwotę netto 4,6 mln PLN. Faktyczna wartość umowy może ulec zmianie w przypadku zmian w wolumenie usług świadczonych na jej mocy.

Umowa przewiduje kary umowne w wysokości do 10% opłaty miesięcznej za świadczone usługi. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych.