ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2014-03-27

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Informacja o planowanej wypłacie dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Talex S.A. informuje, że w dniu 27 marca 2014 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcia uchwały o wypłacie w roku bieżącym dywidendy z zysku za rok 2013 w wysokości 1,30 złotych na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie. Łączna kwota przeznaczona na dywidendę stanowi iloczyn liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 1,30 PLN (tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję); kwota ta, na dzień publikacji niniejszego raportu, wynosi 3.894.270,90 PLN.