ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 5/2016

Data sporządzenia: 2016-02-22

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Informacja o planowanej wypłacie dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Talex S.A. informuje, że podjął decyzję o przedstawieniu do zaopiniowania Radzie Nadzorczej wniosku w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcia uchwały o wypłacie w roku bieżącym dywidendy z zysku za rok 2015 w wysokości 1,30 złotych na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie.

Łączna kwota przeznaczona na dywidendę stanowi iloczyn liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 1,30 PLN (tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję). Kwota ta, na dzień publikacji niniejszego raportu, wynosi 3.891.395,30 PLN.