ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 6/2022

Data publikacji: 2022-05-30

Temat: Sprostowanie treści raportów okresowych dotyczące liczby akcji posiadanych przez członka zarządu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość o istnieniu rozbieżności pomiędzy treścią dotychczas publikowanych raportów okresowych a rzeczywistym stanem faktycznym dotyczącym liczby akcji Spółki posiadanych przez jedną z osób zarządzających (członek zarządu Rafał Szałek). W raportach okresowych Spółki wskazywana była liczba 889 akcji, podczas gdy w rzeczywistości Rafał Szałek jest posiadaczem 290 akcji. Powyższa nieścisłość była wynikiem nieporozumienia, a nie intencjonalnym błędem. Po uzyskaniu informacji od Rafała Szałka o powyższej usterce, Spółka bez zbędnej zwłoki postanowiła dokonać stosownej korekty poprzez podanie do wiadomości publicznej, wraz z publikacją kolejnego raportu okresowego, rzeczywistego stanu posiadania akcji przez członka zarządu Rafała Szałka.

Należy przy tym nadmienić, że zarówno rzeczywisty stan posiadania akcji członka zarządu Rafała Szałka jak i stan dotąd ujawniany w raportach okresowych jest nieznaczny w stosunku do wysokości kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów wynikających z akcji Spółki. W skali całego kapitału zakładowego są to wartości śladowe. W jednym i drugim przypadku chodzi bowiem o wartości kapitału zakładowego liczone w promilach. W konsekwencji, usterka ta nie wywarła i nie mogła wywrzeć jakiegokolwiek wpływu na cenę akcji jak i na wycenę Spółki, ani na proces decyzyjny organów Spółki