ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2013-03-25

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy z Grupą Allegro sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość o zawarciu w dniu 20 marca 2013 r. umowy z Grupą Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem umowy jest dostawa oprogramowania w okresie 3 lat.

Wartość umowy wyrażona w euro stanowi równowartość kwoty 7,7 mln PLN. Postanowienia umowy nie wyłączają możliwości dochodzenia przez zamawiającego roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych.