ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 8/2021

Data publikacji: 2021-05-25

Temat: Wypłata dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyte w dniu 25 maja 2021 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Na wypłatę dywidendy przeznaczono kwotę stanowiącą: iloczyn liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 0,70 PLN (tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję); kwota ta, na dzień publikacji niniejszego raportu, wynosi 2.100.064,40 PLN. Dywidendą objęte są akcje Spółki wszystkich emisji. Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach, w następującym podziale: kwota 0,40 PLN dla pierwszej raty dywidendy na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie oraz kwota 0,30 PLN dla drugiej raty dywidendy na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie. Dniem dywidendy jest dzień 24 czerwca 2021 roku, a datą wypłaty dywidendy są dni: 2 lipca 2021 roku (dla pierwszej raty dywidendy) oraz 3 listopada 2021 roku (dla drugiej raty dywidendy).