ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2015-04-24

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy znaczącej ze spółkami z bankiem PKO BP S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. z siedzibą w Warszawie (Bank). Umowa została zawarta na czas określony, do 30 czerwca 2018 roku. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług techniczno-serwisowych sprzętu informatycznego i oprogramowania użytkowanego w jednostkach organizacyjnych Banku, Agencjach Banku oraz wybranych jednostkach Grupy Kapitałowej Banku na terenie Polski. Łączna, szacunkowa wartość usług świadczonych na podstawie umowy w okresie 3 lat (wartość umowy) wynosi brutto 22,5 mln PLN. Łączna, faktyczna wartość umowy jest uzależniona od ilości usług zleconych na jej podstawie. Umowa przewiduje następujące kary umowne: - w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli więcej niż 10% wszystkich usług zleconych przez Bank w danym miesiącu, nie zostało zrealizowanych w założonym terminie, - w wysokości 15.000 PLN za każdy dzień opóźnienia powstały z winy Spółki w stosunku do uzgodnionego między Stronami okresu przejmowania, placówek do obsługi, - w wysokości 10.000 PLN, za każdy dzień opóźnienia, powstały z winy Spółki, w stosunku do uzgodnionego terminu między Stronami wykonania interfejsu pomiędzy systemami informatycznymi Stron umowy, - w wysokości 250.000 PLN w przypadku wygaśnięcia i nieodnowienia umowy ubezpieczenia, którą jest zobowiązana na podstawie umowy posiadać Spółka, - w wysokości 15.000 PLN za każde zdarzenie, polegające niepoinformowaniu niezwłocznie Banku o okolicznościach, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na realizację Umowy, - w wysokości 10.000 PLN, za każde zdarzenie, polegające niepoinformowaniu niezwłocznie Banku o wystąpieniu incydentu bezpieczeństwa (zdefiniowanego w Umowie). Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez zamawiającego roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych.