ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 9/2018

Data sporządzenia: 2018-04-10

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Informacja o planowanej wypłacie dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Zarząd spółki Talex S.A. informuje, że Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała, decyzję Zarządu w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcia uchwały o wypłacie w roku bieżącym dywidendy z zysku za rok 2017 w wysokości 1,20 PLN na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie.


Łączna kwota przeznaczona na dywidendę stanowi iloczyn liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 1,20 PLN (tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję) i  wynosi 3.600.110,40 PLN.