ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 9/2019

Data sporządzenia: 2019-05-23

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Wypłata dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyte w dniu 23 maja 2019 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Na wypłatę dywidendy przeznaczono kwotę stanowiącą: iloczyn liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 1,30 PLN (tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję); kwota ta, na dzień publikacji niniejszego raportu, wynosi 3.900.119,60 PLN. Dywidendą objęte są akcje Spółki wszystkich emisji. Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych ratach, w następującym podziale: kwota 0,50 PLN dla pierwszej raty dywidendy na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie oraz kwota 0,80 PLN dla drugiej raty dywidendy na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie. Dniem dywidendy jest dzień 24 czerwca 2019 roku, a datą wypłaty dywidendy są dni: 2 lipca 2019 roku (dla pierwszej raty dywidendy) oraz 5 listopada 2019 roku (dla drugiej raty dywidendy).