ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 9/2021

Data publikacji: 2021-05-28

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji – zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie lub nabycie lub zbycie

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki drogą mailową zawiadomienie od FAMILIAR S.A., SICAF-SIF spółki prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga, zorganizowanej w formie societe anonyme jako spółka inwestycyjna o kapitale zmiennym - specjalistycznego funduszu inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu (dalej Fundusz), w trybie art. 69. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...). Przekazując zawiadomienie Fundusz poinformował, że zostało ono do Spółki wysłane w dniu dzisiejszym również pocztą.

Zgodnie z zawiadomieniem związku z zawarciem przez Fundusz transakcji sprzedaży w dniu 24 maja 2021 r. (rozliczonej w dniu 26 maja 2021 r.) 5.196 akcji Spółki, Fundusz zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.

Zgodnie z zawiadomieniem, przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał 174.976 akcji Spółki, stanowiących 5,8324 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 174.976 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, dających 5,1341 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z zawiadomieniem, w wyniku dokonania ww. transakcji Fundusz posiadał 169.780 akcji Spółki, stanowiących 5,6592 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 169.780 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, dających 4,9817 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z zawiadomieniem, Fundusz aktualnie posiada (tj. po rozliczeniu transakcji zawartych w dniu 28 maja 2021 r.) 161.027 akcji Spółki, stanowiących 5,3674 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 161.027 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, dających 4,7248 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto Fundusz poinformował, że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (…). oraz , że nie istnieją podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa art. 87. ust. 1. pkt 3. lit. c Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...).