Projekty UE

W związku z przygotowaniem do realizacji projektu pn.:

 

Zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania poprzez eksplorację i analizę korelacji danych w czasie rzeczywistym przy użyciu bazy grafowej z wykorzystaniem in-memory computing oraz uczenia maszynowego,


o współfinansowanie którego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, ubiegać się będzie Zamawiający, zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi: „Opracowanie metodyki zautomatyzowanego zasilania grafowej bazy ryzyka danymi z dowolnych zbiorów danych z wykorzystaniem uczenia maszynowego”.  Postępowanie opublikowane w Bazie Konkurencyjności:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3890Talex realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.:

 

Opracowanie podstaw teoretycznych i prototypu hybrydowego systemu decyzyjno-ratingowego


Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego firmy TALEX S.A., na podstawie których określona i zweryfikowana zostanie koncepcja architektury systemu decyzyjnego. Realizacja projektu umożliwi przeprowadzenie demonstracji prototypu systemu w warunkach laboratoryjnych odwzorowujących z dużą wiernością warunki rzeczywiste. Projekt realizowany będzie w terminie od 01.01.2017 r. do 30.11.2018 r., a jego zakres obejmować będzie zakup niezbędnej infrastruktury oraz przeprowadzenie badań przemysłowych.

Produktem projektu będzie prototyp systemu decyzyjnego tzw. system hybrydowy, wykorzystujący mechanizmy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (machine learning). Realizacja projektu pozwoli spółce na zdywersyfikowanie oferty specjalistycznych usług biznesowych w zakresie kompleksowych wdrożeń systemów ratingowych i decyzyjnych, kierowanych głównie do instytucji finansowych.

Wartość projektu: 5 075 318,59 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 493 561, 41 PLN

Postępowania przetargowe:


Projekty zrealizowane ze środków UE

Utworzenie Centrum IT świadczącego nowoczesne usługi
Wdrożenie elektronicznego biznesu typu B2B poprzez budowę innowacyjnej aplikacji TalDesk2 przez Talex S.A.
Utworzenie nowoczesnego Data Center podniesieniem poziomu konkurencyjności i innowacyjności Talex S.A.