FINANSE I BANKOWOŚĆ

TWORZYMY SPECJALISTYCZNE OPROGRAMOWANIE DLA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH

Finanse i bankowość

merytoryka i ergonomia

Sektor bankowy i finansowy wymaga najwyższych kompetencji technologicznych i najlepszych narzędzi programistycznych. Pracując dla tej branży gospodarki, zachować trzeba najwyższy poziom bezpieczeństwa, należy przestrzegać również wielu zasad wynikających z regulacji prawnych.

Talex nie tylko odpowiada na te wymagania, ale zapewnia również doświadczenie i merytoryczną wiedzę swoich ekspertów.

Takie podejście przynosi efekty. Specjalnie na zamówienie banków i instytucji finansowych stworzyliśmy już wiele rozwiązań ułatwiających pracę tych instytucji. Jesteśmy autorami m.in. systemu analizującego i automatyzującego proces udzielania ponad 2,5 tys. kredytów dziennie, systemu zarządzającego zestawem ponad 200 równolegle prowadzonych projektów oraz zaawansowanego systemu ratingowego.

Zapewniamy kompleksowe rozwiązania:

 • przeprowadzamy skuteczną analizę wymagań zarówno w warstwie technologicznej, jak i merytorycznej
 • doradzamy w zakresie optymalizacji realizowanych procesów biznesowych
 • tworzymy systemy przy pomocy szerokiego wachlarza narzędzi programistycznych
 • ergonomia obok merytoryki to główne cechy pisanych przez nas aplikacji
 • dobieramy odpowiadające założeniom Twojej strategii środowisko systemowe oparte o dowolne systemy operacyjne
 • realizujemy projekty zakładające wykorzystywanie różnych baz danych
 • budujemy infrastrukturę sprzętową bazującą na optymalnie dobranych elementach pochodzących od czołowych, światowych producentów
 • wdrażamy i konfigurujemy środowiska wirtualnych serwerów, pamięci masowych i bibliotek taśmowych


Produkty

Tworzymy rozwiązania przeznaczone dla wyspecjalizowanej grupy klientów sektora finansowego. Na naszym koncie jest już wiele niepowtarzalnych i w pełni dopasowanych do potrzeb Klienta projektów, wśród których najważniejsze to:

 • gotowa w pełni funkcjonalna platforma do generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów
 • wydajne i skalowalne rozwiązanie - szybkie przetwarzanie dużych ilości danych finansowych bez obciążenia systemów źródłowych i systemów ERP
 • prosty interfejs graficzny - generowanie JPK nie wymaga wiedzy programistycznej
 • platforma modułowa - łatwe dostosowanie rozwiązania do nowych wymagań wprowadzanych przez Ministerstwo Finansów
 • silnik generowania plików i integracja systemów - zasilenie platformy danymi z dowolnych źródeł i ich agregacja do wspólnego formatu
 • instalacja on-premise u klienta - wrażliwe dane przedsiębiorstwa nie opuszczają sieci firmy
 • możliwość świadczenia usługi w chmurze prywatnej

Rozwiązanie łączące funkcjonalność klasycznego silnika decyzyjnego z technologią wykorzystującą wyniki uczenia maszynowego. System umożliwia budowanie dowolnie złożonych strategii decyzyjnych będących kompilacją reguł definiowanych przez analityków, z algorytmami maszynowymi (np.: drzewa decyzyjne, lasy losowe, sieci neuronowe) uzyskanymi przez analizę historycznych zbiorów danych.

Strategie decyzyjne mogą zostać udostępnione zarówno jako usługi, jak i stać się częścią procesów przetwarzających implementowanych w ramach silnika. W tym drugim przypadku, wywołanie strategii realizowane jest z wykorzystaniem natywnego protokołu, zapewniając tym samym maksymalną wydajność przetwarzania. HSD jest zatem kompleksowym rozwiązaniem, w ramach którego możliwe jest nie tylko podejmowanie decyzji, ale także zrealizowanie całego procesu biznesowego obejmującego akwizycję danych oraz integrację z zewnętrznymi systemami i źródłami danych.

Pozostałe kluczowe funkcjonalności HSD: 

 • graficzne narzędzie do definiowania strategii decyzyjnych, procesów przetwarzających i zasilających oraz usług
 • czytelny język definicji reguł biznesowych oraz język skryptowy
 • możliwość rozbudowy HSD o własne funkcje implementowane z wykorzystaniem wbudowanego języka skryptowego
 • webowa konsola umożlwiająca łatwe zarządzanie procesami i strategiami z poziomu administracji biznesowej
 • webowa konsola do monitorowania i diagnostyki wykonywanych procesów 

System Credit Delivery umożliwia automatyzację procesu rozpatrywania wniosków kredytowych w oparciu o zdefiniowane reguły decyzyjne. Jego użycie minimalizuje skalę wystąpienia kredytów zagrożonych, a jednocześnie sprawia, że proces rozpatrywania wniosków jest powtarzalny, efektywny i wydajny.

System pozwala tworzyć modele ratingowe, przeprowadzać procesy ratingowe oraz przechowywać i udostępniać wyliczone wyniki. To kompleksowe i wydajne rozwiązanie, które pozwala spełniać wymagania stawiane przez Nową Umowę Kapitałową. Rating Tool może przyczynić się do wypracowania bardziej efektywnych metod oceny ryzyka, a w efekcie poprawić wyniki finansowe.

System iChange umożliwia uporządkowanie i usystematyzowanie procesów projektowych w dużych organizacjach. Doskonale sprawdza się w instytucjach, w których równocześnie prowadzonych jest wiele projektów, a koordynacja działań jest istotnym czynnikiem warunkującym sukces przedsięwzięcia. Ze względu na swoją elastyczność w pełni konkuruje z dostępnymi na polskim rynku produktami światowych firm technologicznych, oferując jednocześnie o wiele niższe koszty licencji i eksploatacji.

System Zarządzania Reklamacjami (SZRek) umożliwia automatyzację procesu obsługi zgłoszeń, reklamacji oraz uwag w obrębie danej organizacji. System jest niezwykle elastycznym narzędziem pomagającym poprawić relacje z klientami poprzez szybsze, a jednocześnie bardziej wnikliwe rozpatrywanie zgłaszanych przez klientów zagadnień.

System BCM ułatwia utrzymanie aktualnych planów zachowania ciągłości biznesowej. Znajduje szczególne zastosowanie w dużych firmach realizujących złożone procesy angażujące wiele jednostek. BCM umożliwia łatwe określenie wpływu niedostępności poszczególnych elementów na możliwość zachowania ciągłości działania przedsiębiorstwa. Generowane przez system plany, przechowywane są w centralnym repozytorium. Dostęp do danych i dokumentów ograniczany jest przez uprawnienia wynikające z roli pełnionych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

PAS jest systemem wspierającym działania prosprzedażowe, dedykowanym w szczególności dla przedsiębiorstw branży finansowej. Na podstawie rzeczywistych danych sprzedażowych z systemów transakcyjnych, automatyzuje proces uzgadniania sprzedaży i naliczania punktacji za rejestrowaną sprzedaż. Elastyczny system punktacji i planowania, pozwala kadrze zarządzającej na promowanie określonych produktów, a dostępne na bieżąco raporty umożliwiają pracownikom i kierownikom na bieżąco śledzić wyniki własne, zespołu i jednostki. Automatyczne algorytmy przetwarzania, umożliwiają także odrzucanie zarejestrowanych sprzedaży produktów nie przynoszących zakładanych przychodów.

SMZ jest aplikacją mającą na celu zautomatyzowanie i sparametryzowanie procesów monitoringu rachunków i zabezpieczeń. Głównym źródłem danych są systemy transakcyjne, które zasilają aplikację informacjami o klientach, rachunkach, zabezpieczeniach oraz ich wzajemnych powiązaniach. Pobrane informacje są następnie udostępniane użytkownikom do przeglądu, zgodnie z ich uprawnieniami. Dane importowane mogą być także uzupełniane dodatkowymi informacjami, przechowywanymi lokalnie w SMZ. Na podstawie danych importowanych i wprowadzanych przez użytkowników, system dokonuje przypisania wg zdefiniowanych reguł wejściowych, do rachunków i zabezpieczeń określonych strategii postępowania. Strategie implementowane są przez dedykowane procesy workflow, automatyzujące procedury postępowania. Wydzieloną grupę funkcjonalności stanowią raporty generowane automatycznie przez system (cykliczne) lub przez użytkowników (ad hoc).

System Obsługi Poczty Elektronicznej służy do obsługi kontaktu elektronicznego klientów z instytucją finansową za pośrednictwem jednej skrzynki mailowej, na którą kierowane są zapytania klientów. System wspomaga przeglądanie, analizę i udzielanie odpowiedzi na wiadomości klientów.

Środowisko Portalu Doradcy Klienta służy do osadzania i integracji aplikacji webowych. Poszczególne aplikacje mogą być realizowane niezależnie, nawet przez różnych dostawców, i dopiero w ostatniej fazie następuje ich integracja i uruchomienie w jednorodnym środowisku. Dostawcy opracowujący aplikacje przewidziane do osadzenia w portalu, mogą korzystać z bogatego zestawu bibliotek obejmujących swym zakresem zarówno elementy związane z automatyzacją przetwarzania, jak i z prezentacją danych. Dla osadzonych aplikacji portal jest praktycznie przezroczysty, w bardzo niewielkim stopniu ingeruje w ich działanie, ograniczając się jedynie do autentykacji, autoryzacji oraz zapewnienia wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi komponentami. Osadzone aplikacje mogą, w zależności od potrzeb, wykorzystywać dowolne biblioteki dostarczane z portalem.

BPro jest uniwersalnym silnikiem przetwarzającym, łączącym w sobie cechy silnika workflow, silnika decyzyjnego oraz narzędzi klasy ETL. Dzięki rozbudowanym mechanizmom integracyjnym, procesy wykonywane na silniku BPro mogą łączyć informacje uzyskiwane z wielu różnych źródeł i wykorzystywać je do odpowiedniego sterowania realizowanym przetwarzaniem. W przypadku konieczności podjęcia działań lub decyzji przez użytkownika, system generuje zadanie, którego wynik wpływa na dalszy bieg procesu. System ma szczególne zastosowanie w przetwarzaniu informacji finansowych generowanych przez wiele aplikacji spotykanych w instytucjach finansowych.

 • zintegrowane środowisko umożliwiające automatyzację procesów biznesowych
 • rozwiązania oparte o stabilną platformę do modelowania i realizacji procesów, w tym zasad świadczenia usług
 • umożliwia menadżerom określenia zagadnień biznesowych
 • przechowuje i gromadzi dane elektroniczne
 • usuwa bariery komunikacyjne
 • pomaga w tworzeniu procesów skierowanych na klienta
 • zwiększa elastyczność obecnej infrastruktury oraz danych
 • zapewnia integrację z istniejącymi systemami wykorzystując zorientowanie na usługi
 • wydajne środowisko przetwarzania danych
 • w pełni wykorzystuje dostępne zasoby sprzętowe
 • przetwarza w czasie rzeczywistym
 • zawiera bogatą biblioteka komponentów umożliwiających wymianę danych z wieloma systemami zewnętrznymi
 • zawiera intuicyjne i efektywne narzędzie do budowania aplikacji i procesów
 • automatyzuje procesy przetwarzania danych
 • umożliwia tworzenie oraz konfigurowania reguł biznesowych przez menadżerów i analityków biznesowych
 • bada i monitoruje jakość danych pochodzących z systemów źródłowych na poziomie całego przedsiębiorstwa
 • posiada wysokowydajny i skalowalny silnik zapytań umożliwiający federację danych
 • wspiera procesy Data Governance

Technologie:

 • Warstwa sprzętowa: IBM / HP / Oracle / Cisco / Dell EMC / Huawei
 • Warstwa wirtualizacji: VMware / Citrix / Microsoft/Red Hat/KVM
 • Systemy operacyjne: AIX / Linux (x86, Power) / IBM i / Solaris / HP-UX / Microsoft Windows Server
 • Bazy danych: IBM DB2 UDB / Oracle Database (w tym RAC i Exadata) / MS SQL Server / IBM Informix Dynamic Server / Teradata / Pivotal Greenplum Database / MaxDB/SAP DB / MySQL / NoSQL i Graph: Neo4j, OrientDB, MongoDB
 • Serwery aplikacyjne: IBM WebSphere / Jboss AS / Apache Tomcat / GlassFish / WebLogic / Tuxedo
 • Narzędzia analityczne i technologie programistyczne: Microsoft Reporting Services / Microsoft Analysis Services / SAP BusinessObjects / IBM Cognos Business Intelligence / SharePoint / Performance Point / Tibco ActiveMatrix Business Works / TIBCO ActiveMatrix BPM / Ab Initio

Szukasz rozwiązań dedykowanych dla sektora finansowego?

Skontaktuj się z nami!