20 marca 2017 r. Zarząd Talex SA podpisał umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie projektu Spółki pt. „Opracowanie podstaw teoretycznych i prototypu hybrydowego systemu decyzyjno-ratingowego”. Dofinansowanie zostało udzielone Spółce w wyniku przeprowadzonego konkursu dla Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski”.