Polityka prywatności

I.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych jest TALEX S.A. z siedzibą przy ul. Karpia 27d, 61-619 Poznań, NIP: 782-00-21-045, REGON 004772751; dalej: Administrator.
 2. Administrator wyznaczył Bartłomieja Nowaka na Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych, przesyłając wiadomość na adres  iod@talex.pl lub pisemnie na adres pocztowy administratora wskazany w punkcie powyżej.
  1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej: RODO.
 3. Zbierane przez spółkę TALEX S.A. dane są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

II.    ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

Talex S.A. przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji ściśle określonego celu w oparciu o odpowiednie podstawy prawne. Zakres danych przetwarzanych przez spółkę TALEX S.A.  wskazano poniżej.

 

Zakładka KONTAKT

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • nazwa firmy
 • dane zawarte w wysłanej wiadomości

 

Zakładka KARIERA

 • adres e-mail
 • wszystkie inne dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych

Dodatkowo w celu umożliwienia Użytkownikowi prawidłowe i bezpieczne korzystanie z serwisu oraz wszystkich jego funkcjonalności, Administrator wykorzystuje technologie, które gromadzą oraz przetwarzają dane zapisane w plikach cookie, w tym adres IP (szczegóły opisano w Polityce cookies).

 

III.  CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

1. odpowiedzi na pytanie kierowane do Administratora za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce KONTAKT na podstawie prawnie uzasadnianego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na budowaniu i rozwijaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami opartych na rzetelności i lojalności;

2. rekrutacji, w tym:

a.  nawiązaniu i utrzymaniu kontaktu z Kandydatem w związku ze złożonymi dokumentami aplikacyjnymi (przesyłanymi na adres e-mail;  pracuj@talex.pl), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w związku z podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,

b.  przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. podejmowanie niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w zakresie danych wskazanych w art. 221 §1 Kodeksu pracy oraz na podstawie udzielonej przez Kandydata zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w zakresie danych wykraczającym poza katalog wskazany w art. 22¹ §1 Kodeksu pracy,

c.   uwzględnienia dokumentów aplikacyjnych Kandydata w przyszłych procesach rekrutacji na podstawie jego dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3.    przesyłanie treści marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji na który Użytkownik wyraził dobrowolną zgodę tj. poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail i/lub powiadomienia telefoniczne (SMS/MMS), w celu prezentacji ofert handlowych oraz przesyłania spersonalizowanych informacji o produktach i usługach TALEX S.A. – na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4.  umożliwienie Użytkownikowi prawidłowe i bezpieczne korzystanie z serwisu oraz wszystkich jego funkcjonalności – w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

IV.              OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe zebrane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytanie kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą utrzymywane przez czas trwania komunikacji lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jednak nie dłużej niż 6 miesięcy liczone od daty ostatniego kontaktu.

2.  Dane osobowe zebrane na potrzeby procesu rekrutacji będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji, a po jej zakończeniu przez 3 miesiące. W przypadku wyrażenia zgody przez Kandydata na pozostawienie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji będą one przechowywane do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od daty jej udzielenia.

3.  Dane zbierane na potrzeby przesyłania treści marketingowych będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do momentu wycofania zgody na wybrany kanał komunikacji, co do którego została wyrażona zgoda.

4.  Dane zbierane za pośrednictwem Plików cookie będą przetwarzane zgodnie z Polityką cookie.

 

V.                INFORMACJE O PRZETWARZANIU

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być partnerzy biznesowi, technologiczni, logistyczni i organizacyjni TALEX S.A. oraz audytorzy wybranych standardów bezpieczeństwa.
 2. Dane osobowe przetwarzane przez TALEX S.A. co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) oraz organizacji międzynarodowych.
 3. Bez względu na cel przetwarzania podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić w zależności od konkretnego przypadku zawarcie umowy, korzystanie z wybranych usług w ramach serwisu i jego funkcjonalności lub otrzymywanie treści marketingowych.

 

VI.              PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1.   Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez TALEX SA ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora,
 • do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

2.  Osobom, których dane przetwarza spółka TALEX S.A. przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzania o ochronie danych.

3.  Wnioski z żądaniem realizacji prawa wskazanych w punkcie 1 powyżej należy kierować:

 1. bezpośrednio do IOD na adres: iod@talex.pl
 2. listownie na adres ul. Karpia 27D 61-619 Poznań