Polityka prywatności

I.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Administratorem danych osobowych jest TALEX S.A. z siedzibą przy ul. Karpia 27d, 61-619 Poznań, NIP: 782-00-21-045, REGON 004772751; dalej: Administrator.

II.    ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

Talex S.A. przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji ściśle określonego celu w oparciu o odpowiednie podstawy prawne. Zakres danych przetwarzanych przez spółkę TALEX S.A.  wskazano poniżej.

Zakładka KONTAKT

  • imię i nazwisko
  • adres e-mail
  • numer telefonu
  • nazwa firmy
  • dane zawarte w wysłanej wiadomości

Zakładka KARIERA

  • adres e-mail
  • wszystkie inne dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych

Dodatkowo w celu umożliwienia Użytkownikowi prawidłowe i bezpieczne korzystanie z serwisu oraz wszystkich jego funkcjonalności, Administrator wykorzystuje technologie, które gromadzą oraz przetwarzają dane zapisane w plikach cookie, w tym adres IP (szczegóły opisano w Polityce cookies).

III.  CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

1. odpowiedzi na pytanie kierowane do Administratora za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce KONTAKT na podstawie prawnie uzasadnianego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na budowaniu i rozwijaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami opartych na rzetelności i lojalności;

2. dostarczanie treści marketingowych w tym handlowych w oparciu o wyrażona przez Ciebie zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

3. rekrutacji, w tym:

Dane Użytkownika Administrator będzie przetwarzać na postawie art. 6 ust 1 lit. c – na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy, oraz art. 6. ust. 1. lit. a – w przypadku innych niż wskazane w punkcie powyżej danych osobowych lub jeżeli Użytkownik wyraził na zgodę na przyszłe rekrutacje na podstawie udzielonej zgody, w celu realizacji uzasadnionego interesu Talex S.A. w zakresie danych pozyskanych od Użytkownika w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku, a także dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust.1 lit.

IV.   OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe zebrane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytanie kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą utrzymywane przez czas trwania komunikacji lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jednak nie dłużej niż 6 miesięcy liczone od daty ostatniego kontaktu.

2.  Dane osobowe zebrane na potrzeby procesu rekrutacji będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji, a po jej zakończeniu przez 3 miesiące. W przypadku wyrażenia zgody przez Kandydata na pozostawienie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji będą one przechowywane do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od daty jej udzielenia.

3.  Dane zbierane na potrzeby przesyłania treści marketingowych będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do momentu wycofania zgody na wybrany kanał komunikacji, co do którego została wyrażona zgoda.

4.  Dane zbierane za pośrednictwem Plików cookie będą przetwarzane zgodnie z Polityką cookie.

V.  INFORMACJE KOŃCOWE

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody.

Polityka prywatności może ulec zmianie ze względu na:

  • obowiązek wprowadzenia zmian,
  • zmianę przepisów prawa,

O wszelkich zmianach w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez powiadomienie w serwisie.

 

Usługi IT dla Twojej firmy