Relacje inwestorskie

Rada nadzorcza

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Bogna Pilarczyk
prof. dr hab.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki Talex. Wykłada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Wypromowała kilkuset magistrów i 13 doktorów ekonomii. W badaniach naukowych zajmuje się zarządzaniem strategicznym, marketingiem oraz komunikacją w biznesie. Od wielu lat współpracuje z biznesem, realizując wiele projektów badawczo-wdrożeniowych. W 1970 r. ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu. W 1974 r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych, a następnie stopień doktora habilitowanego. W latach 2001-2019 była profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Aktualnie pracuje na stanowisku profesora w PWSZ w Lesznie realizując zajęcia dydaktyczne i badania naukowe.

Członek Rady Nadzorczej
Witold Hołubowicz
dr hab. inż., profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Członek Rady Nadzorczej spółki Talex. Od 2003 r. jest kierownikiem Zakładu Informatyki Stosowanej na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu. W latach 1997-2017 pełnił funkcję prezesa zarządu spółki ITTI w Poznaniu, działającej w obszarze innowacyjnych rozwiązań ICT.
Absolwent Wydziału Telekomunikacji i Elektroniki Politechniki Poznańskiej. W 1986 r. uzyskał tytuł doktora, a w 1993 roku tytuł doktora habilitowanego. W latach 1987-89 był profesorem wizytującym na Brooklyn Polytecnic w USA, a w latach 1991-96 profesorem międzynarodowej polsko-francuskiej uczelni technicznej w Poznaniu.

Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Kurc
absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej

Członek Rady Nadzorczej spółki Talex. Obecnie pracuje na stanowisku Dyrektora Biura Badawczo-Rozwojowego w Talex SA. Ze Spółką związany od września 1991 r. W latach 1992-1998 pełnił w Talex Software sp. z o.o. funkcję Prezesa Zarządu. Po przejęciu Talex Software sp. z o.o. przez Talex SA, pracował m.in. na stanowiskach Dyrektora Działu Oprogramowania i Dyrektora Biura Projektów.

Członek Rady Nadzorczej
Jacek Nowak
Prof. dr. hab.

Członek Rady Nadzorczej spółki Talex. Jest członkiem Rady Uczelni i Przewodniczącym Komisji Senackiej ds. Kadr na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jest również członkiem Rady Programowej Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii i członkiem Rady Naukowej IRZiBŻ PAN w Olsztynie.

Związany z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu od 1979 roku. Jest absolwentem Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu. Na Wydziale tym uzyskał stopień doktora nauk rolniczych (1989 r.) a następnie doktora habilitowanego (2000 r.). W 2007 roku uzyskał tytuł naukowy profesora.

W latach 1987-1988 przebywał w USA w Cornell University na stypendium Fulbrighta a w 2003 roku na stypendium OECD.

Członek Rady Nadzorczej
Małgorzata Poprawska
mgr ekonomii; biegły rewident – nr na liście KRBR 5796

Członek Rady Nadzorczej spółki Talex. Partner w firmie Poprawska i Kasztelan Biegli Rewidenci Spółka Partnerska, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 1991 r. uzyskała dyplom biegłego księgowego, a po zmianie przepisów została wpisana na listę biegłych rewidentów. Zawodowo związana głównie z audytem sprawozdań finansowych. W latach 1991-2003 pełniła funkcję wiceprezesa, a później prezesa w firmie księgowo-audytorskiej.


Żaden z członków Rady Nadzorczej nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, a także nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryterium niezależności w rozumieniu postanowień dokumentu Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2021.

Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem
Napisz do naskontakt(at)talex(dot)pl