Relacje inwestorskie

Kalendarium

Zarząd Talex S.A. podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2023 roku:
raporty kwartalne:

• SA-Q1 (2023) 30.05.2023
• SA-Q3 (2023) 29.11.2023

raport półroczny:

• SA-P (2023) 29.09.2023

raport roczny:

• SA-R (2022) 28.04.2023

Jednocześnie Zarząd Talex S.A informuje, że: zgodnie z treścią § 79. ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2023 roku.

Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem