Relacje inwestorskie

Kalendarium

Zarząd Talex S.A. podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2022 roku:
raporty kwartalne:

• SA-Q1 (2022) 30.05.2022
• SA-Q3 (2022) 29.11.2022

raport półroczny:

• SA-P (2022) 30.09.2022

raport roczny:

• SA-R (2021) 29.04.2022

Jednocześnie Zarząd Talex S.A informuje, że: zgodnie z treścią § 79. ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2022 roku.

Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem