Relacje inwestorskie

Kalendarium

Zarząd Talex S.A. podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2024 roku:
raporty kwartalne:

• SA-Q1 (2024) 13.05.2024
• SA-Q3 (2024) 29.11.2024

raport półroczny:

• SA-P (2024) 30.09.2024

raport roczny:

• SA-R (2023) 25.04.2024

Jednocześnie Zarząd Talex S.A informuje, że: zgodnie z treścią § 79. ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2024 roku.

Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem
Napisz do naskontakt(at)talex(dot)pl