ZAINWESTUJ W TALEX

Kalendarium

Terminy przekazywania raportów finansowych Talex SA:

Raporty kwartalne

  • SA-Q1 (2018) - 30.05.2018
  • SA-Q3 (2018) - 29.11.2018

Raporty półroczne

  • SA-P (2018) - 1.10.2018

Raporty roczne

  • SA-R (2017) - 27.03.2018

Zarząd Talex S.A informuje, że:

  • zgodnie z treścią §101. ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133, z późn. zm.), Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2018 r.