ZAINWESTUJ W TALEX

Kalendarium

Terminy przekazywania raportów finansowych Talex SA:

Raporty kwartalne

  • SA-Q1 (2019) - 30.05.2019
  • SA-Q3 (2019) - 29.11.2019

Raporty półroczne

  • SA-P (2019) - 30.09.2019

Raporty roczne

  • SA-R (2018) - 30.04.2019

Zarząd Talex S.A informuje, że:

  • zgodnie z treścią § 79. ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia  2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku.