ZAINWESTUJ W TALEX

Kalendarium

Terminy przekazywania raportów finansowych Talex SA:

Raporty kwartalne

  • SA-Q1 (2020) - 29.05.2020
  • SA-Q3 (2020) - 27.11.2020

Raporty półroczne

  • SA-P (2020) - 30.09.2020

Raporty roczne

  • SA-R (2019) - 30.04.2020

Zarząd Talex S.A informuje, że:

  • zgodnie z treścią § 79. ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia  2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku.