Relacje inwestorskie

Raport kwartalny SA-Q1/2021

scroll icon

 

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów187572118741024819
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2491416-54595
Zysk (strata) brutto-2520397-55190
Zysk (strata) netto-2574300-56368
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej701701153-23
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-54-150-12-34
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3617-4176-791-950
Przepływy pieniężne netto, razem-2970-4428-650-1007
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)74414844471596819571
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)205792803844166684
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)263337355651014
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)114241774524514285
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)53835564091155212819
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)30003000644704
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3000092300009230000923000092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,251,070,050,24
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)17,9518,33,854,02
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,70,60,150,14

Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem
Napisz do naskontakt(at)talex(dot)pl