Relacje inwestorskie

Raport kwartalny SA-Q1/2022

scroll icon
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. PLNW tys.  EUR
I kwartał 2022I kwartał 2021I kwartał 2022I kwartał 2021
I.     Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów19 83718 7574 2694 102
II.    Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 560-2 491766-545
III.  Zysk (strata) brutto3 556-2 520765-551
IV.   Zysk (strata) netto2 910-2 574626-563
V.    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 057701-658153
VI.   Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-94-54-20-12
VII.  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej357-3 61777-791
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem-2 794-2 970-601-650
IX.   Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)75 26669 99016 17815 217
X.    Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)23 01920 6534 9484 490
XI.   Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)26893197578695
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)137821143229622 486
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)52 24749 33711 23010 727
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)30003000645652
XV. Liczba akcji (w szt.)3 000 0923 000 0923 000 0923 000 092
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,170,250,040,05
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)17,4217,953,743,85
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda0,700,15
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem