Relacje inwestorskie

Raport kwartalny SA-Q1/2022

scroll icon
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów19 83718 7574 2694 102
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 560-2 491766-545
Zysk (strata) brutto3 556-2 520765-551
Zysk (strata) netto2 910-2 574626-563
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 057701-658153
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-94-54-20-12
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej357-3 61777-791
Przepływy pieniężne netto, razem-2 794-2 970-601-650
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)75 26669 99016 17815 217
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)23 01920 6534 9484 490
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)26893197578695
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)137821143229622 486
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)52 24749 33711 23010 727
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)30003000645652
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 000 0923 000 0923 000 0923 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,170,250,040,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)17,4217,953,743,85
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,700,15
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem
Napisz do naskontakt(at)talex(dot)pl