Relacje inwestorskie

Raport kwartalny SA-Q3/2021

scroll icon

 

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów54647683571198815389
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-4410-454-967-102
Zysk (strata) brutto-4555-635-999-143
Zysk (strata) netto-4747-557-1041-125
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej21753809477857
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-30-232-7-52
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3844-4349-843-979
Przepływy pieniężne netto, razem-1699-773-373-174
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)71930844471552618299
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)223672803848286076
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)38673735835809
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)128031774527633845
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)49563564091069812223
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)30003000648650
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3000092300009230000923000092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,190,75-0,040,17
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)16,5218,83,574,07
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,70,60,150,14

Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem
Napisz do naskontakt(at)talex(dot)pl