Relacje inwestorskie

Raport kwartalny SA-Q3/2022

scroll icon

 

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów56478546471204711988
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-155-4410-33-967
Zysk (strata) brutto-378-4555-81-999
Zysk (strata) netto-404-4747-86-1041
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-22292175-475477
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1624-30-346-7
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1807-3844385-843
Przepływy pieniężne netto, razem-2046-1699-436-373
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)72988699901498815217
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)240552065349404490
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)25053197514695
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)150591143230922486
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)48933493371004810727
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)30003000616652
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3000092300009230000923000092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-1,80-0,19-0,38-0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)16,3116,453,353,58
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,700,15

Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem