Relacje inwestorskie

Raport kwartalny SA-Q3/2022

scroll icon

 

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. PLN W tys.  EUR
Rok 2022Rok 2021Rok 2022Rok 2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów56 47854 64712 04711 988
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-155-4 410-33-967
Zysk (strata) brutto-378-4 555-81-999
Zysk (strata) netto-404-4 747-86-1 041
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 2292 175-475477
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 624-30-346-7
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 807-3 844385-843
Przepływy pieniężne netto, razem-2 046-1699-436-373
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)72 98869 99014 98815 217
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)24 05520 6534 9404 490
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 5053 197514695
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)15 05911 4323 0922 486
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)48 93349 33710 04810 727
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 0003 000616652
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 000 0923 000 0923 000 0923 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-1,80-0,19-0,38-0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)16,3116,453,353,58
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,700,15
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem
Napisz do naskontakt(at)talex(dot)pl