Relacje inwestorskie

Raport półroczny SA-P 2021

scroll icon

 

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2021półrocze / 2020półrocze / 2021półrocze / 2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów361454252979489576
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3371-111-742-25
Zysk (strata) brutto-3487-226-767-51
Zysk (strata) netto-3608-202-794-45
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-356-744-79-168
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-300-450-66-101
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1978-4364-435-983
Przepływy pieniężne netto, razem-2634-5558-580-1251
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)72038844471593418299
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)213372803847196075
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)30493735674809
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)122451774527083845
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)50701564091121512223
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)30003000663650
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3000092300009230000923000092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,071,210,020,15
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)16,918,83,744,07
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem
Napisz do naskontakt(at)talex(dot)pl