Relacje inwestorskie

Raport półroczny SA-P 2022

scroll icon

 

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2022półrocze / 2021półrocze / 2022półrocze / 2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów37 01336 1457 9727 948
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 710-3 371368-742
Zysk (strata) brutto1 619-3 487349-767
Zysk (strata) netto1 255-3 608270-794
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 152-356-679-79
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-424-300-91-66
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej744-1978160-435
Przepływy pieniężne netto, razem-2 832-2 634-610-580
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)74 02272 03815 81515 934
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)23 43021 3375 0064 719
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 2113 049472674
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)14 67912 2453 1362 708
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)50 59250 70110 80911 215
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 0003 000641663
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 000 0923 000 0923 000 0923 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,040,07-0,010,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)16,8616,903,603,74
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem
Napisz do naskontakt(at)talex(dot)pl