Relacje inwestorskie

Raport półroczny SA-P 2022

scroll icon

 

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2022półrocze / 2021półrocze / 2022półrocze / 2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów370133614579727948
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1710-3371368-742
Zysk (strata) brutto1619-3487349-767
Zysk (strata) netto1255-3608270-794
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3152-356-679-79
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-424-300-91-66
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej744-1978160-435
Przepływy pieniężne netto, razem-2832-2634-610-580
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)74022720381581515934
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)234302133750064719
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)22113049472674
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)146791224531362708
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)50592507011080911215
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)30003000641663
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3000092300009230000923000092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,040,07-0,010,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)16,8616,903,603,74
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem