Relacje inwestorskie

Raport roczny SA-R/2023

scroll icon

 

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
rok 2023 rok 2022rok 2023rok 2022
I.       Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów82 44381 62418 20617 410
II.      Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 4172 723534581
III.     Zysk (strata) brutto1 7402 313384493
IV.     Zysk (strata) netto1 4871 748328373
V.      Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1964 339-43926
VI.     Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej562-2 224124-474
VII.    Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 334-1 853-515-395
VIII.   Przepływy pieniężne netto, razem-1 968262-43556
IX.     Aktywa, razem77 72776 05317 87616 216
X.      Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania25 16924 9685 7895 324
XI.     Zobowiązania długoterminowe3 4592 174796464
XII.    Zobowiązania krótkoterminowe14 86115 5713 4183 320
XIII.   Kapitał własny52 55851 08512 08810 893
XIV.   Kapitał zakładowy3 0003 000690640
XV.    Liczba akcji (w szt.)3 000 0923 000 0923 000 0923 000 092
XVI.   Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,500,580,110,12
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)17,5217,034,033,63
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda0,450,10

 

Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem
Napisz do naskontakt(at)talex(dot)pl