Relacje inwestorskie

Raport roczny SA-R2021

scroll icon
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. PLNW tys.  EUR
Rok 2021Rok 2020Rok 2021Rok 2020
I.       Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów73 29896 96116 01321 671
II.      Zysk (strata) z działalności operacyjnej-4 6104 670-1 0071 044
III.     Zysk (strata) brutto-4 8444 455-1 058996
IV.     Zysk (strata) netto-4 9723 622-1 086810
V.      Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 6736 1371 2391 372
VI.     Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-702-124-153-28
VII.    Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5 378-7 982-1 175-1 784
VIII.   Przepływy pieniężne netto, razem-407-1 969-89-440
IX.     Aktywa, razem69 99084 44715 21718 299
X.      Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania20 65328 0384 4906 076
XI.     Zobowiązania długoterminowe3 1973 735695809
XII.    Zobowiązania krótkoterminowe11 43217 7452 4863 845
XIII.   Kapitał własny49 33756 40910 72712 223
XIV.   Kapitał zakładowy3 0003 000652650
XV.    Liczba akcji (w szt.)3 000 0923 000 0923 000 0923 000 092
XVI.   Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-1,661,21-0,360,27
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)16,4518,803,584,07
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda0,700,16
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem
Napisz do naskontakt(at)talex(dot)pl