Relacje inwestorskie

Raport roczny SA-R2022

scroll icon

 

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
rok 2022rok 2021rok 2022rok 2021
I.       Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów81 62473 29817 41016 013
II.      Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 723-4 610581-1 007
III.     Zysk (strata) brutto2 313-4 844493-1 058
IV.     Zysk (strata) netto1 748-4 972373-1 086
V.      Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 3395 6739261 239
VI.     Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 224-702-474-153
VII.    Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 853-5 378-395-1 175
VIII.   Przepływy pieniężne netto, razem262-40756-89
IX.     Aktywa, razem76 05369 99016 21615 217
X.      Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania24 96820 6535 3244 490
XI.     Zobowiązania długoterminowe2 1743 197464695
XII.    Zobowiązania krótkoterminowe15 57111 4323 3202 486
XIII.   Kapitał własny51 08549 33710 89310 727
XIV.   Kapitał zakładowy3 0003 000640652
XV.    Liczba akcji (w szt.)3 000 0923 000 0923 000 0923 000 092
XVI.   Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,58-1,660,12-0,36
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)17,0316,453,633,58
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda

 

Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem
Napisz do naskontakt(at)talex(dot)pl